Back to All Events

Typesch Mann – typesch Fra?

 Weltfraendag 2018

Den 8. März ass Weltfraendag – en Dag net nëmme fi r d’Fraen, ganz am Géigendeel, en Dag fi r jiddereen, deem gläich Chancen an alle Liewensberaicher an onofh ängeg vum Geschlecht um Häerz leien. Dëst Joer widme mir eis de Stereotypen an invitéieren an deem Kader virun allem déi Jonk op ee fl otten Event ënnert dem Motto „Typesch Mann – Typesch Fra? Änner deng Perspektiv!“

 Ab 8h30: Interaktiv Workshops

De Startschoss fällt moies um Fieldgen, wou ab 8h30 interaktiv Workshops fi r Lycéesklassen aus dem ganze Land ugebuede ginn. Sie widme sech Theme wéi Geschlechterrollen, Kierperbewosstsin awer och Gewalt oder sexueller Gesondheet – an dat op eng ganz kreativ Aart a Weis. Parallel dozou weise mir d’Ausstellung „Stereotypes!“, réaliséiert vum „Centre d’Action Laïque de la Province de Liège“: ee Réckbléck op 60 Joer sexistesch Werbung.

 12h00-14h00: Konferenz an Table Ronde mat Mëttegiessen

An der Mëttegstonn invitéiere mer op eng Konferenz mat Table Ronde. Och hei soll eise jonke Public am Zentrum stoen. No enger Usprooch vun der Madame Minister Lydia Mutsch, ass et um Dr. André Melzer vun der Uni Lëtzebuerg, fi r eis iwwer d’Geschlechterbiller an de Medien, respektiv a Videospiller opzekläeren. Uschléissend débattéiere mir iwwer den Afl oss , dee Viruerteeler op eis Entscheedungen am Liewen hunn, a wéi mir hinnen trotze kënnen.